ZAPISNIK DNEVNEGA REDA

 

Občnega zbor Društva LSV Vipavska dolina ki je bil prostorih restavracije LUFT, Mirce 20 (ob avtocesti – FIRMA SLO CAR ) V SREDO dne 05.02.2020 ob 19.00 uri.

 

Odborniki ob 18,00 uri.
Prisotno je bilo 51 članov. Manjka Bizjak.

 

Pozdrav predsednika

 

Dnevni red :

 

1. Otvoritev občnega zbora in potrditev dnevnega reda . Predsednik je otvoril občni zbor in ugotovil da je prisotno 51 članov in je zbor sklepčen , tako da lahko nadaljujemo z delom in točkami dnevnega reda. Predsednik je pozdravil tudi predstavnika zveze starodobnih vozil g. Simčiča in pa predstavnika sosednjega društva Wejtr.

 

2 .Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev. Izvoljeno je bilo tudi predsedstvo in sicer Šuligoj Samo – ki je prevzel tudi vodenje zbora, Trošt Igor In Vidmar Branko. Za zapisnikarja je izvoljen Stegovec Zmago , za overovitelja zbora pa Pahor Anton in Bukovec Bruno. Predsednik občnega zbora je prevzel besedo in pozval za poročila.

 

3.Poročilo predsednika o delu 2019. Predsednik društva je prevzel besedo in povedal na koliko prireditvah so sodelovali naši člani. Poročilo predsednika je tudi del zapisnika.

 

4.Poročilo računovodskega servisa Stopar za 2019. Tajnik je prečital poročilo računovodskega servisa ki nam vodi finančno poročilo in zaključni račun. Iz poročila je razvidno da smo v letu 2019 imeli 10150,05 € prihodkov in 9807,68 € odhodkov . Stanje na tekočem računu na dan 31.12.2019 je 1399,32 €, in je poslovanje pozitivno.

 

5.Poročilo disciplinske , inventurne komisije in nadzornega odbora.
Poročilo predsednika disciplinske komisije: V letu 2019 so umrli 3 člani društva
(Kugonič, Leban, Vogrič). Članarine niso plačali 3 člani (Kovač, Mozetič Martina in Ostrožnik) in podporni neplačnik je Grebenjak Nadja in se jih črta iz društva.
Poročilo Bolko Matjaža predsednika inventurne komisije: podal je popis osnovnih sredstev in je priloga zapisnika.
Poročilo nadzornega odbora: komisija je pregledala finančno poslovanje, stanje v društvu in ugotovila da ni nepravilnosti in podala predlog da se sprejme poročila vseh komisij .

 

6. Razprava in potrditev dela v letu 2019. Vidmar Branko je prečital pregled dela v letu 2019 . Po vseh prejetih poročilih so člani bili enotnega mnenja da na poročila ni pripomb in da se soglasno sprejme finančno poročilo in potrdi delo v letu 2019. Edina misel je bila izrečena da se prireditev udeležujejo eni in isti člani, ostali pa ne sodelujejo v večjem številu , kar pa je namen društva.

 

7. Razrešitev dosedanjega predsednika in članov upravnega odbora , nadzornega odbora in častnega razsodišča . S tem sklepom so člani zbora razrešili dosedanjega predsednika in člane odbora.

 

8. Volitve novega predsednika in članov upravnega odbora , nadzornega odbora in častnega razsodišča in inventurne komisije.
Predlog je da se za odbor predlaga naslednje člane : Remec Vinko , Medved Robert , Bizjak Irma, Šuligoj Samo, Trošt Igor, Gregorič Miran , Dušan Bizjak , Vidmar Branko , Stegovec Zmago in ZA PREDSEDNIKA Ambrožič Petra (podpredsednik Vidmar Branko ).
Disciplinska komisija : Černigoj Ciril , Golob Slavko in Bukovec Bruno.
Nadzorni odbor : Martinuč Ivan , Čermelj Vili in Brecelj Jože.
Inventurna komisija : Susič Darko , Bolko Matjaž in Kranjc Bogdan.
Prisotni so soglasno potrdili predlog.

 

9.Pozdravni nagovor novega predsednika in
plan dela za leto 2020 ( predlog članarine za 2020 ) . Novi predsednik Ambrožič Peter se je zahvalil za dano mu funkcijo in poudaril , da je potrebno sodelovanje vseh članov in ne samo peščice članov , kajti le tako bo društvo živelo v Vipavski dolini , ne pa životarilo brez interesov . Predstavil je tudi okvirno delovanje društva , ki je podprto tudi s finančnim vložkom s katerim lahko deluje društvo.

 

10.Priznanja za delo v letu 2019. Na zboru smo podelili tudi priznanja za aktivno delo Fabjan Anton, Štrancar Miro, Košuta Venceslav, Martinuč Ivan, Pahor Anton in Petrič Zmago za kulinarične dobrote.

 

12.Razno Član je izrazil nekaj svojih misli ob restavriranje motorjev, za kar pa ni bil pohvaljen.

 

13. Pogostitev in izmenjava dobrih misli
(podelitev položnic za 2020 )

 

 

Predsednik :
Peter Ambrožič